Kiểu Khoác 1

(Bấm vào dấu < và > hai bên ảnh để xem hình)

Khoac 1 - 001