Kiểu Jumpsuit 1

Các album kiểu jumpsuit và playsuit (sưu tầm) của Vải Hương.

- Jumpsuit 1 (đang xem)

Jumpsuit 2

(Bấm vào dấu < và > hai bên ảnh để xem hình)

J1-01