Kiểu Đầm Phối 2

Các album kiểu đầm (sưu tầm) của Vải Hương.

Đầm 1

Đầm 2

Đầm 3

Đầm 4

Đầm 5

Đầm 6

- Đầm Maxi

- Đầm Phối 1

- Đầm Phối 2 (đang xem)

(Bấm vào dấu < và > hai bên ảnh để xem hình)

DP2 - 001