Kiểu Đầm 4

Các album kiểu đầm (sưu tầm) của Vải Hương.

Đầm 1

Đầm 2

Đầm 3

Đầm 4 (đang xem)

Đầm 5

Đầm 6

- Đầm Maxi

- Đầm Phối 1

- Đầm Phối 2

(Bấm vào dấu < và > hai bên ảnh để xem hình)

D4-01