Kiểu Áo 4

Các album kiểu áo (sưu tầm) của Vải Hương.

- Áo 1

- Áo 2

Áo 3

Áo 4 (đang xem)

Áo 5

Áo Sơ Mi

(Bấm vào dấu < và > hai bên ảnh để xem hình)

Ao4-01